Green’s Dictionary of Slang

abraham v.

[rhy. sl., but note sham abram v. (1)]

to sham, esp. to avoid something by feigning illness.

[UK]R. Puxley Fresh Rabbit.