Green’s Dictionary of Slang

pen yen n.

also ah-pen-yen, pen yan, ...yang, pin yen, ...yuen, pinyon
[Chinese nga pun-yin, opium]

1. [late 19C+] (drugs) opium.

2. [1900s] (US drugs) second-rate opium.